Kontrola pristupa

Sistem evidencije radnog vremena omogućava tačnu evidenciju rada zaposlenih očitavanjem vremena ulaska i izlaska sa posla. Primena ovih sistema znatno olakšava zamoran i dugotrajan posao obračuna i kontrole radnog vremena.

Opravdana ekonomičnost sistema za kontrolu radnog vremena razlog je što uvođenje ovih sistema ne predstavlja trošak već ulaganje u poslovanje.

S obzirom na značaj ovih sistema osnovno je da moraju da zadovolje standarde pouzdanosti, prilagodljivosti korisniku i otpornosti na prevare. Pouzdanost je esencijalna karakteristika s obzirom na to da od ovih sistema zavisi visina plate a samim tim i egzistencija i zadovoljstvo zaposlenih. Sistemi moraju biti prilagodljivi potrebama različitih preduzeća.

Pristup se omogućava ili sprečava automatskim delovanjem sistema, najčešće električnim bravama koje se ugrađuju u okvir vrata.

Često je u poslovnim prostorima potrebno ograničiti ili onemogućiti pristup neovlašćenim osobama, ili pratiti kretanje osoba u određenom prostoru.

Kontrola pristupa

Kontrolom pristupa u Vašem objektu možete kontrolisati prolazak zaposlenih ili drugih lica kroz određena vrata u određene objekte.

Vršimo projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena svih veličina kao i integraciju sa drugim sistemima tehničke zaštite. Projektovanje u ovoj oblasti zahteva dobru komunikaciju sa investitorom i detaljnu analizu radnih navika zaposlenih u objektu za koji se vrši projektovanje ovih sistema.

Vršite kontrolu radnika sa samo jednim potezom.

Kontrola radnika

© Copyright - STO d.o.o -